Tagalog

Kung sa palagay ninyo na ang turing sa inyo ay hindi makatarungan sa mga sumusunod:

 • kasarian
 • kalagayan sa pakikipag-ugnayan
 • pagdadalang-tao
 • kalagayan ng magulang
 • pagpapasuso ng anak
 • gulang
 • lahi
 • kapansanan
 • relihiyon o gawain
 • politikal na paniniwala o gawain
 • gawain ng unyun ng manggagawa
 • ayon sa batas na gawaing pang sekswa
 • pagkakakilanlan sa kasarian
 • tungkuling pampamilya
 • sekswalidad

Ukol sa inyong:

 • trabaho
 • pag-aaral
 • tirahan
 • pagtanggap ng kalakal o serbisyo (o sa ibang bahagi ng iyong buhay)

Kung kailangan ang karagdagang kaalaman tumawag sa Anti-Discrimination Commission Queensland sa numero 1300 130 670.

Makapagbibigay din kami ng kaalaman tungkol sa paniniil na pang sekswal , pag-aalipusta sa lahi at relihiyon, sekswalidad at ang pagkakakilanlan ng kasarian.

May mga tanggapan kami sa Brisbane, Rockhampton, Townsville and Cairns.

May mga brusyur kami sa iba't ibang wika ng kumonidad at makapagbibigay ng tagasalin kung ito ay kailangan.

Version : September 2006