Somali

Hadaad aaminsantahay in si aan sax ahayn laguula dhaqmay iyadoo lagugu takooray sababahan:

 • jinsigaaga,
 • xaaladaada guur,
 • uur,
 • xaalad waalidnimo,
 • naas-nuujin,
 • da',
 • qolo,
 • naafanimo,
 • fahamkaaga diineed,
 • aaminsanaan mabda' siyaasadeed,
 • hawl midow ganacsi,
 • samayn hab jinsi qaanuunku ogolyahay,
 • ahaansho jinsi
 • qaab galmood
 • mas'uuliyad qoys

cadaalad daradaas ood kala kulantay:

 • shaqadaada,
 • wax-barasho,
 • degaan,
 • inaad heshid alaab ama adeegyo (ama aad kala kulantay meelo kale),

waxaad ka wacdaa Gudiga Ka Hortaga Midab-takoorka (Anti-Discrimination Commission) 1300 130 670 si aad u heshid macluumaad dheeraad ah.

Waxaan ku siin karnaa macluumaad la xiriira dhibaatayn galmood (sexual harassment), iyo haday jirto ceebayn loo geeystay jinsi ,diin ama qaab galmood.

Waxaan haynaa qoraalo lagu diyaariyay Af-Soomaali.