Hmong

Hmoob

Yog koj ntseeg hais tias muaj neeg ua phem rau koj vim koj:
• txoj kev ua neeg li ib tug poj niam los yog txiv neej
• txoj kev ua txwj nkawm (relationship status)
• xeeb me nyuam nyob hauv plab
• txoj kev ua ib tug leej niam los leej txiv
• me nyuam tseem noj koj mi
• lub hnub nyooj
• haiv neeg (race)
• muaj dab tsi piam ntawm koj lub cev
• kev ntseeg ntuj los yog ua ib yam dab tsi txog kev ntseeg
• kev ntseeg kas moos los yog ua hauj lwm tseem fwv teb chaws
• koom siab nrog cov pab tej neeg ua hauj lwm (trade union)
• tej kev sib deev txiv neej poj niam pws ua ke raws kev raws cai
• txoj kev pom tias yus yog poj niam los txiv neej li ca (gender identity)
• kev nyiam poj niam los yog txiv neej (sexuality)
• tej luag hauj lwm nyob hauv koj tsev neeg.

Nyob rau hauv koj:

• chaw ua hauj lwm
• kev kawm ntawv
• vaj tsev chaw nyob
• kev txais khoom thiab tej haujlwm luag ua rau yus (los yog lwm yam kev pab sab
nraum yus lub neej hauv tsev – public life)

Koj hu xov tooj tau rau Feem Tswv Anti-Discrimination Commission Queensland
nyob 1300 130 670 los yog TTY 1300 130 680 yog xav paub dab tsi ntxiv.

Thiab peb qhia tau rau koj txog kev pab thaum muaj neeg tsim txom koj vim koj yog
ib tus poj niam los txiv neej, thiab thuam koj vim koj yog lwm haiv neeg, muaj kev
ntseeg lwm yam, kev ua poj niam txiv neej los kev nyiam poj niam los txiv neej
txawv.

Peb muaj chaw ua hauj lwm nyob Brisbane, Rockhampton, Townsville thiab Cairns.

Peb mam nrhiav neeg txhais lus rau koj yog koj paub lus tsis txau.

Anti-Discrimination Commission Queensland Hmong Version 1 : October 2012