Dinka

Na dheer ku gam ke ye loi yeen:

 • Tjc
 • Ruae
 • Liesh
 • Kuany
 • Thuet Le Thian
 • Run
 • Atek thok
 • Kii Tueng polt
 • Gam Lu
 • Wel-ke-bang
 • Kuak
 • Tjc ci luo
 • Moc ku tiek
 • Ganun le bey
 • wel ke guach

Bang du:

 • Luoi
 • Pioech
 • Nyuach
 • Kii yee yu bi du wek kjc kok

CJL Akum de Queensland te 1300 130 670 na kor bik dang.

Wo liw buk yeeh kony bik de toch ganan, wel ke guach ku moc ku tiik wel ke cheng.

Wo nong maktap ne Brisbane, Rockhampton, Townsville ku Cairns.

Wo nong maktap ne bek de te yee wo mat thok keeth ku wo yee kjc war thok ne thok kor.

Version : September 2006