Albanian

Në qoftëse ju mendoni se jeni trajtuar padrejtësisht për arsye të:

 • gjinisë,   
 •  gjendja Civile,     
 • shtatëzanisë,     
 •  të qënurit prind,     
 •  të ushqyerit me gji,     
 •  moshës,      
 • racës,     
 •  paaftësisë fizike,     
 • Besimi fetar apo aktiviteti,    
 •  besimit ose aktivitetit politik,   
 •  aktivitetit të Sindikatës,     
 •  aktivitetit të ligjshëm seksual,     
 • Gjinia e identitetit     
 • Seksualizëm     
 •  Përgjegjësitë familjare

në,

 • vendin tuaj të punës,      
 •  vendin e arsimimit,    
 •  vendin e banimit    
 •  duke marrë mallra ose shërbime (ose në vende të tjera të jetës tuaj publike)

telefononi për më shumë informacion Anti-Discrimination Commission (Komisionit Kundër-Diskriminimit) në numrin 1300 130 670.

Gjithashtu ne mund të ju japim informacion rreth sulmeve seksuale, dhe rreth poshtërimit mbi bazën e racës, fesë, gjinia e identitetit ose seksualizëm.

Ne kemi zyra në Brisbane, Rockhampton, Townsville dhe Cairns, dhe mund të organizojmë përkthyesa në qoftë është e nevojshme.

Version : July 2003